КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
English www.prioriteti.eu
 
АКТУАЛЕН ПРОЕКТ
Набиране на проектни предложения за квалификация и обучение на заети лица по ОП „Развитие на човешките ресурси” – фаза II

50 млн. лв. ще бъдат отпуснати за квалификация и обучение на заети лица по втората фаза на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". С проекти до края на 2010 г. ще могат да кандидатстват образователни институции, работодатели и социално-икономически партньори. Субсидията може да бъде до 200 000 евро. За особено големи работодатели тя може да достигне 1 млн. евро, но при отговаряне от страна на Кандидата на конкретни критерии.

    ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА:
  • Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
  • Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
    ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:
  • Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество.
За допълнителна информация, моля обърнете се към секция Контакти
www.prioriteti.eu