КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
English www.prioriteti.eu
 
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

"Приоритети" ЕООД предлага следното счетоводно обслужване на физически и юридически лица:

I. Абонаментно счетоводно обслужване:
 1. Общи счетоводни услуги
  • Изработка на индивидуален сметкоплан;
  • Текущо счетоводно отчитане документи;
  • Изготвяне на периодични и годишни финансови отчети в съответствие с изискванията на българското законодателство;
  • Изготвяне статистически форми съгласно българското законодателство;
  • Водене на складово стопанство и аналитична отчетност според нуждите на фирмата;
  • Банково обслужване според нуждите на фирмата;
  • Изготвяне на справки за ръководството на фирмата;
  • Представителство пред ТД на НАП;

 2. Труд и работна заплата
  • Изготвяне на ведомости за заплати;
  • Изготвяне и подаване на периодични справки-деклрации към НАП съгласно изискванията на българското законодателство;
  • Издаване трудови книжки, вписване на изменения на трудовото възнаграждение в тях, приключване при напускане; водене на регистър за издадените трудови книжки;
  • Изготвяне трудови договори, допълнитени споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
  • Изготвяне удостоверения, служебни бележки и др. за персонала;

 3. Данъчни консултации и данъчна защита

II. Частично абонаментно счетоводно обслужване:
 1. Предоставяне на избрани услуги според нуждите на клиента;
 2. Данъчни консултации.
III. Еднократно счетоводно обслужване:
 1. Еднократно осчетоводяване по предоставени документи за избран от клиента период;
 2. Данъчни консултации.
За допълнителна информация, моля обърнете се към секции:
On-line калкулатор на услугите и Контакти
www.prioriteti.eu